บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ความสำคัญของการออกกำลังกาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :http://www.srinagarindhph.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=75:2011– 10-06-07-40- 23&catid=44:2011-06-13-02-42-42&Itemid=63. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555.


กระทรวงสาธารณสุข. (2544). การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : แหล่งที่มา :http://www2.swu.ac.th/royal/book6.index.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555)


กระทรวงสาธารณสุข. (2544). การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: ไทยมิตรการพิมพ์.


การกีฬาแห่งประเทศไทย. (2544). แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2545 – 2549). กรุงเทพฯ: ไทยมิตร การพิมพ์.


กุลธิดา เชิงฉลาด. (2546). ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านการออก กำลังกาย และกีฬาของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร. สมุทสาคร: วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัด สมุทรสาคร.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s