บทที่4

บทที่ 4
ผลการดำเนินงานวิจั

งานวิจัยศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้นม.5 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

จำนวน
N = 20

ร้อยละ

เพศ

 1. หญิง
 2. ชาย
20
10
10
100
50
50
อายุ

 1. 16  ปี
 2. 17  ปี
 3. 18  ปี

2
13
5

10
70
20

จำนวนวันที่ออกกำลังกายต่อสัปดาห์

 1. น้อยกว่า  3 วัน
 2. 3 – 5  วัน
 3. มากกว่า 5 วัน

15
3
2

75
15
10

ช่วงเวลาที่ออกกำลังกาย

 1. เช้า
 2. กลางวัน
 3. เย็น

8
2
10

40
10
50

จากตาราง แสดงปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 50  จำนวน 10 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50 จำนวน 10 คน
เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 จำนวน 2 คนอายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 จำนวน 13 คน อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 จำนวน 5 คน
เมื่อจำแนกตามจำนวนวันที่ออกกำลังกายต่อสัปดาห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ออกกำลังกายน้อยกว่า 3 วัน คิดเป็นร้อยละ  75 จำนวน 15 คน ออกกำลังกาย 3-5 วัน คิดเป็นร้อยละ 15 จำนวน 3 คน  ออกกำลังกายมากกว่า 5 วัน คิดเป็นร้อยละ 10 จำนวน 2 คน
เมื่อจำแนกตามช่วงเวลาที่ออกกำลังกาย พบว่า ผู้สอบแบบสอบถาม ออกกำลังกายตอนเช้า คิดเป็นร้อยละ 40 จำนวน 8 คน ออกกำลังกายตอนกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 10 จำนวน 2 คน ออกกำลังกายตอนเย็น คิดเป็นร้อยละ 50 จำนวน 10 คน
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อที่

พฤติกรรม

ระดับการปฏิบัติ

aa

แปลผล

1

ท่านมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่าน

1.95

เป็นบางครั้ง

2

ท่านออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาที

2.45

เป็นบางครั้ง

3

ท่านออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

1.95

เป็นบางครั้ง

4

ท่านอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง

1.95

เป็นบางครั้ง

5

ท่านออกกำลังกายจนกว่าจะรู้สึกว่าเหนื่อยและมีเหงื่อออก

2.2

เป็นบางครั้ง

6

ท่านหยุดการออกกำลังกายทันทีเมื่อรู้สึกเกิดความผิดปกติของร่างกาย

2.25

เป็นบางครั้ง

7

ท่านเลือกกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพตนเอง

2.7

เป็นประจำ

8

ท่านนำวิธีการออกกำลังกายบางอย่างจากทางโทรทัศน์ไปออกกำลังกาย

1.7

เป็นบางครั้ง

9

ท่านออกกำลังกายเมื่อมีจุดประสงค์บางอย่างเท่านั้น เช่น ต้องการให้ร่างกายได้สัดส่วนเหมาะสม

1.9

เป็นบางครั้ง

10

ท่านออกกำลัวกายหลายรูปแบบเพื่อไม่ได้เกิดความเบื่อหน่าย

2.25

เป็นบางครั้ง

11

รวม

2.13

เป็นบางครั้ง

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกกำลังกายในภาพรวม อยู่ในระดับเป็นบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย (aa=2.13 ) เมื่อทำการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็นประจำ คือ ข้อที่ 7 เลือกกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพตนเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( aa  = 2.7 ) ปฏิบัติเป็นบางครั้งคือ ข้อที่ 2 คือ ออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาที มีค่าเฉลี่ย ( aa= 2.45 ) รองลงมา คือ ข้อที่ 6 คือหยุดออกกำลังกายทันทีเมื่อรู้สึกเกิดความผิดปกติของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย (aa= 2.25 ) และข้อ 10 ออกกำลังกายหลายรูปแบบเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย รองลงมา คือข้อที่ 5 ออกกำลังกายจนกว่าจะรู้สึกว่าเหนื่อยและมีเหงื่อออกมาก มีค่าเฉลี่ย (aa = 2.2 )  และในข้อที่ 1 มีการออกำลังกายสม่ำเสมอโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน ข้อที่ 3 ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน  และข้อที่ 4 อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน ซึ่งเท่ากับ ( aa= 1.95 ) รองลงมาคือข้อที่ 9 คือมีจุดประสงค์บางอย่างเท่านั้น เช่นต้องการให้ร่างกายได้สัดส่วนเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย  (aa = 1.9)  และข้อในข้อที่ 8 นำวิธีการออกกำลังกายบางอย่างจากทางโทรทัศน์ไปออกกำลัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ( aa = 1.7 ) ตามลำดับ

งานวิจัยศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้นม.5 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

จำนวน
N = 20

ร้อยละ

เพศ

 1. หญิง
 2. ชาย
20
10
10
100
50
50
อายุ

 1. 16  ปี
 2. 17  ปี
 3. 18  ปี

2
13
5

10
70
20

จำนวนวันที่ออกกำลังกายต่อสัปดาห์

 1. น้อยกว่า  3 วัน
 2. 3 – 5  วัน
 3. มากกว่า 5 วัน

15
3
2

75
15
10

ช่วงเวลาที่ออกกำลังกาย

 1. เช้า
 2. กลางวัน
 3. เย็น

8
2
10

40
10
50

จากตาราง แสดงปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 50  จำนวน 10 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50 จำนวน 10 คน
เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 จำนวน 2 คนอายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 จำนวน 13 คน อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 จำนวน 5 คน
เมื่อจำแนกตามจำนวนวันที่ออกกำลังกายต่อสัปดาห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ออกกำลังกายน้อยกว่า 3 วัน คิดเป็นร้อยละ  75 จำนวน 15 คน ออกกำลังกาย 3-5 วัน คิดเป็นร้อยละ 15 จำนวน 3 คน  ออกกำลังกายมากกว่า 5 วัน คิดเป็นร้อยละ 10 จำนวน 2 คน
เมื่อจำแนกตามช่วงเวลาที่ออกกำลังกาย พบว่า ผู้สอบแบบสอบถาม ออกกำลังกายตอนเช้า คิดเป็นร้อยละ 40 จำนวน 8 คน ออกกำลังกายตอนกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 10 จำนวน 2 คน ออกกำลังกายตอนเย็น คิดเป็นร้อยละ 50 จำนวน 10 คน
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อที่

พฤติกรรม

ระดับการปฏิบัติ

aa

แปลผล

1

ท่านมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่าน

1.95

เป็นบางครั้ง

2

ท่านออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาที

2.45

เป็นบางครั้ง

3

ท่านออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

1.95

เป็นบางครั้ง

4

ท่านอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง

1.95

เป็นบางครั้ง

5

ท่านออกกำลังกายจนกว่าจะรู้สึกว่าเหนื่อยและมีเหงื่อออก

2.2

เป็นบางครั้ง

6

ท่านหยุดการออกกำลังกายทันทีเมื่อรู้สึกเกิดความผิดปกติของร่างกาย

2.25

เป็นบางครั้ง

7

ท่านเลือกกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพตนเอง

2.7

เป็นประจำ

8

ท่านนำวิธีการออกกำลังกายบางอย่างจากทางโทรทัศน์ไปออกกำลังกาย

1.7

เป็นบางครั้ง

9

ท่านออกกำลังกายเมื่อมีจุดประสงค์บางอย่างเท่านั้น เช่น ต้องการให้ร่างกายได้สัดส่วนเหมาะสม

1.9

เป็นบางครั้ง

10

ท่านออกกำลัวกายหลายรูปแบบเพื่อไม่ได้เกิดความเบื่อหน่าย

2.25

เป็นบางครั้ง

11

รวม

2.13

เป็นบางครั้ง

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกกำลังกายในภาพรวม อยู่ในระดับเป็นบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย (aa=2.13 ) เมื่อทำการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็นประจำ คือ ข้อที่ 7 เลือกกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพตนเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (  aa = 2.7 ) ปฏิบัติเป็นบางครั้งคือ ข้อที่ 2 คือ ออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาที มีค่าเฉลี่ย ( aa= 2.45 ) รองลงมา คือ ข้อที่ 6 คือหยุดออกกำลังกายทันทีเมื่อรู้สึกเกิดความผิดปกติของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย (aa= 2.25 ) และข้อ 10 ออกกำลังกายหลายรูปแบบเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย รองลงมา คือข้อที่ 5 ออกกำลังกายจนกว่าจะรู้สึกว่าเหนื่อยและมีเหงื่อออกมาก มีค่าเฉลี่ย (aa= 2.2 )  และในข้อที่ 1 มีการออกำลังกายสม่ำเสมอโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน ข้อที่ 3 ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน  และข้อที่ 4 อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน ซึ่งเท่ากับ ( aa = 1.95 ) รองลงมาคือข้อที่ 9 คือมีจุดประสงค์บางอย่างเท่านั้น เช่นต้องการให้ร่างกายได้สัดส่วนเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย  ( aa = 1.9)  และข้อในข้อที่ 8 นำวิธีการออกกำลังกายบางอย่างจากทางโทรทัศน์ไปออกกำลัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ( aa= 1.7 ) ตามลำดับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s