บทที่3

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

 

 

งานวิจัยศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานดังนี้ 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและ 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง              

1. ประชากร          ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีจำนวนทั้งหมด  608      คน
2. กลุ่มตัวอย่าง   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนพเยาพิทยาคม ชั้นม. 5 เป็นจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 คน จากประชากรที่อยู่จำนวน 608  คน โดยการสุ่มตัวอย่างจากกาใช้ตารางของเครรีและมอร์แกน
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งที่จะเน้นการศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้นม.5 เครื่องมือที่ใช้

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ช่วงเวลาที่ออกกำลังกาย และจำนวนวันที่ออกกำลังกายต่อสัปดาห์ และ โรคประจำตัว

ตอนที่ 2  แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำลังกาย  การวัดระดับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียน คือ

3  หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจำ
2 หมายถึง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น เป็นตอนที่ให้ผู้กรอกแบบสอบถามได้กรอกความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่ง เสริมในการออกกำลังกายในชีวิตประจำ วัน

การสร้างเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ทำการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research ) และผู้จัดทำได้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยา พิทยาคม ชั้น ม.5

2. ผู้จัดทำได้ทำการสร้างแบบสอบถาม วิธีการศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้น ม.5

3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้กับครูที่ปรึกษาดู เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาและนำมาปรับปรุงแก้ไข้แบบสอบ ถาม

4. นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากครูที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำมาเสนอ ครูที่ปรึกษาให้พิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้ง และทำการแจกแบบสอบถามยังกลุ่มตัวอย่าง

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
                ผู้จัดทำได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้

      • ผู้จัดทำทำการแจงแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง
      • การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู้จัดทำได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 20 คน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s