บทที่1

 บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย
ปัจจุบันวัยรุ่นสมัยนี้หันมาทำกิจกรรมต่างๆ อันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง อย่างเช่นการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือ social network ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน รวมถึงสุขภาพ อย่างเช่น ปัญหาติดเกม จนทำให้ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง ปล่อยปะละเลยสุขภาพของตนเอง เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดังนั้นคณะผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มีแนวคิดที่จะสำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยา พิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่านักเรียนโรงเรียนนี้ มีการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน และมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพียพอหรือไม่ และนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาหาทางสนับสนุนหรือแก้ไข้ต่อไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ให้หันมาออกกำลังกายมาก ขึ้น
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.เพื่อสำรวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่านักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นี้ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือไม่ และมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพียงพอหรือไม่
สมมุติฐานของงานวิจัย
                      ถ้านักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้นม.5 มีแรงสนับสนุนในการออกกำลังกาย ดังนั้นจะเกิดแรงกระตุ้นในการออกกำลังกาย
ขอบเขตของงานวิจัย
1.นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 คน
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน2555 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การออกกำลังกาย หมายถึง กิจกรรมที่กระทำแล้วทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี มีความฟิต การออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อ หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง

2. พฤติกรรมการออกกำลังกาย หมายถึง ลักษณะการออกกำลังกายที่แสดงออกโดยวัดจากความหนัก ระยะเวลา และความถี่ในการออกกำลังกายแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
1. มีการออกกำลังกายสมบูรณ์ครบมากที่สุด
2. มีการออกกำลังกายสมบูรณ์ครบถ้วนมาก
3. มีการออกกำลังกายสมบูรณ์ครบถ้วนปานกลาง
4. มีการออกกำลังกายสมบูรณ์ครบถ้วนน้อย
5. มีการออกกำลังกายสมบูรณ์ครบถ้วนน้อยมาก
3. ความต้องการการออกกำลังกาย หมายถึง ความรู้สึกเฉพาะตัวที่ร่างกายหรือส่วนใด ส่วนหนึ่งของร่างกายต้องการการเคลื่อนไหว

4. ช่วงเวลาการออกกำลังกาย หมายถึง เวลาที่ใช้ในการออกกำลังกาย เป็นเวลาที่ว่าง สะดวก พร้อมที่จะออกกำลังกายและเป็นเวลาที่ออกกำลังกาย

5. กิจกรรมการออกกำลังกาย หมายถึง กิจกรรมการออกกำลังกายในรูปของกีฬา และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนอาจต้องการกิจกรรมที่แตกตงกัน

6. สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สิ่งที่ช่วยส่งเสริมตลอดจน อำนวยความสะดวกให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในการออกกำลังกาย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s