บทที่5

บทที่ 5
สรุปการดำเนินงานวิจัย อภิปรายผลการดำเนินงานวิจัย

งานวิจัยศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประกอบด้วย

1.) สรุปผลการดำเนินงานวิจัย

2.) ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการออกกำลังกาย

สรุปผลการดำเนินงานวิจัย                                                             

งานวิจัยศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้น ม. 5 ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ คือ

1.) เพื่อสำรวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2.) เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่านักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นี้ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือไม่ และมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพียงพอหรือไม่ ซึ่งในการศึกษาผู้จัดทำไดด้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนพะเยา พิทยาคม ชั้นม.5 จำนวน 20 ชุด และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ และการหาค่าเฉลี่ย ( X ) สามารถสรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่าง มีทั้งหมด  608 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 20 คน เป็นเพศชายจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50  เป็นเพศหญิงจำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 50

ตอนที่ 2 อภิปรายผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติพฤติกรรมการออกำลังกายของนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้น ม. 5  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกกำลังกายในภาพรวม อยู่ในระดับเป็นบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย ( X =2.13 ) พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็นประจำ คือ เลือกกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพตนเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (  X  = 2.7 ) และพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ นำวิธีการออกกำลังกายบางอย่างจากทางโทรทัศน์ไปออกกำลัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( X = 1.7 )

อภิปรายผลการดำเนินโครงการ
ตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
แสดงปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้น ม.5 ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 50  จำนวน 10 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50 จำนวน 10 คน
เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 จำนวน 2 คนอายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 จำนวน 13 คน อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 จำนวน 5 คน
เมื่อจำแนกตามจำนวนวันที่ออกกำลังกายต่อสัปดาห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ออกกำลังกายน้อยกว่า 3 วัน คิดเป็นร้อยละ  75 จำนวน 15 คน ออกกำลังกาย 3-5 วัน คิดเป็นร้อยละ 15 จำนวน 3 คน  ออกกำลังกายมากกว่า 5 วัน คิดเป็นร้อยละ 10 จำนวน 2 คน
เมื่อจำแนกตามช่วงเวลาที่ออกกำลังกาย พบว่า ผู้สอบแบบสอบถาม ออกกำลังกายตอนเช้า คิดเป็นร้อยละ 40 จำนวน 8 คน ออกกำลังกายตอนกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 10 จำนวน 2 คน ออกกำลังกายตอนเย็น คิดเป็นร้อยละ 50 จำนวน 10 คน
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ตอบแบบสอบถาม

พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้น ม. 5 พบว่า ผู้กรอกแบบสอบถามมีพฤติกรรมการออกกำลังกายในภาพรวม อยู่ในระดับเป็นบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย ( X =2.13 ) เมื่อทำการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็นประจำ คือ ข้อที่ 7 เลือกกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพตนเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (  X  = 2.7 ) ปฏิบัติเป็นบางครั้ง คือ ข้อที่ 2 คือ ออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาที มีค่าเฉลี่ย ( X = 2.45 ) รองลงมา คือ ข้อที่ 6 คือหยุดออกกำลังกายทันทีเมื่อรู้สึกเกิดความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (X = 2.25 ) และข้อ 10 ออกกำลังกายหลายรูปแบบเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย รองลงมา คือข้อที่ 5 ออกกำลังกายจนกว่าจะรู้สึกว่าเหนื่อยและมีเหงื่อออกมาก มีค่าเฉลี่ย   (X = 2.2 )  และในข้อที่ 1 มีการออกำลังกายสม่ำเสมอโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน ข้อที่ 3 ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน  และข้อที่ 4 อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน ซึ่งเท่ากับ ( X = 1.95 ) รองลงมาคือข้อที่ 9 คือมีจุดประสงค์บางอย่างเท่านั้น เช่นต้องการให้ร่างกายได้สัดส่วนเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย  ( X = 1.9)  และข้อในข้อที่ 8 นำวิธีการออกกำลังกายบางอย่างจากทางโทรทัศน์ไปออกกำลัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ( X = 1.7 ) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

    • ในการทำงานวิจัยควรจะมีการวางแผนงานให้มากกว่านี้
    • การทำงานวิจัยควรจะทำในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง
    • ควรจะเพิ่มระยะเวลาในการทำงานวิจัยให้มากกว่านี้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s