บทคัดย่อ

ผู้จัดทำ                   

1. น.ส.  ณัฐกุล              ท้าวฤทธิ์               ชั้น ม.5/11 เลขที่ 14
2. น.ส. สุมิตรา              ชุ่มอภัย                ชั้น ม.5/11 เลขที่ 30
3. น.ส. อติกานต์           ยะตา                    ชั้น ม.5/11 เลขที่ 44
โรงเรียน                พะเยาพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

ครูที่ปรึกษา          ครู ยิ่งศักดิ์ กระจ่างแจ้ง

________________________________________________________

บทคัดย่อ

งานวิจัย “พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม” นี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย นำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่านักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นี้ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือไม่ และมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายมากน้อยเพียงใด โดยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้นม.5 จำนวน 20 ชุด และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ และการหาค่าเฉลี่ย        ( aa ) สามารถสรุปได้ดังนี้


ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่าง มีทั้งหมด 608 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 20 คน เป็นเพศชายจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นเพศหญิงจำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 50


ตอนที่ 2 อภิปรายผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติพฤติกรรมการออกำลังกายของนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชั้น ม. 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกกำลังกายในภาพรวม อยู่ในระดับเป็นบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย ( aa =2.13 ) พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็นประจำ คือ เลือกกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพตนเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย               (aa= 2.7 ) และพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ นำวิธีการออกกำลังกายบางอย่างจากทางโทรทัศน์ไปออกกำลัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( aa= 1.7 )  ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการมีรูปร่างและสุขภาพ ที่ดี โดยคำนึงถึงพฤติกรรมการออกกำลังกายของตัวเองเป็นหลัก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s